Licensvilkår – BETTER COACHING

 1. DEFINITIONER
  • Better Coaching ApS, herefter benævnt BC, udvikler, sælger og leverer licens til trænerplatformen ”Better Coaching (BC-applikationen)” og de underliggende moduler, omtalt i denne licensaftale. 
  • Klub anskaffer, via denne aftale, en brugsret samt en licens til BC-applikationen og de nævnte underliggende moduler, omtalt i denne licensaftale og benævnes herefter som Licenstager i denne aftale. 
  • BC-applikationen er en digital træner applikation med tilhørende moduler, udviklet og distribueret alene af BC.
 2. LICENSENS OMFANG/VARIGHED
  • BC giver hermed licenstager en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til den leverede BC-applikation og den dertilhørende dokumentation. Brugsretten omfatter alene licenstagerens eget brug af BC-applikationen, og licenstager, er således uberettiget til at overdrage/overføre brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller på anden måde give tredjemand adgang til brug af BC-applikationen. 
  • Brugsretten er betinget af, at licenstageren betaler såvel opstartsafgiften som den løbende, obligatoriske licens- samt service hosting afgift 
  • Hvis licensaftalen bringes til ophør, vil BC efter udløbet af sidste licensperiode fjerne brugsretten. 
  • Betaler licenstager ikke fakturaer til forfaldsdag, bortfalder brugsretten i sin helhed, og en evt. fortsat brug af BC-applikationen krænker BC’ rettigheder, hvilket berettiger BC til at fjerne brugsretten til BC-applikationen.
 3. BRUGERE
  • Licenstager, må kun benytte BC-applikationen med det det aftalte antal brugere, hvorfor BC-applikationen ikke må benyttes af personer, der ikke er oprettet som registrerede brugere af platformen.
 4. ÆNDRINGER & TILPASNINGER
  • Licenstager er berettiget til, i licenstagers BC-applikation, at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger, som direkte understøttes af funktionaliteten i BC-applikationen, for at BC-applikationen kan anvendes efter sit formål. 
  • Licenstager skal dog være opmærksom at ændringer/tilpasninger til BC-applikationen i dets underliggende kode eller lign., alene kan foretages af BC eller af BC godkendte udviklere. Såfremt dette ikke overholdes, anses dette som et brud på ophavsretten til BC-platformen, hvilke kan medføre krav fra BC til licenstager.
 5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
  • BC har alle rettigheder til BC-applikationen, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Licenstager må ikke bryde eller ændre licenskoder, angivelser om rettigheds-forhold, varemærker og lignende. Enhver krænkelse af BC’ rettigheder, betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende licensaftale og kan medføre krav fra BC til licenstager.
 6. TREDJEMANDS RETTIGHEDER
  • BC indestår for, at BC-applikationen ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. 
  • Hvis tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af BC-applikationen, skal licenstager omgående meddele dette til BC. I tilfælde af en sådan meddelelse, kan BC vælge at overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. BC har ret til for egen regning at overtage sagen, herunder at varetage BC’ interesser under en evt. retssag, samt at indgå forlig angående de hævdede krænkelser. I det tilfælde at en tredjemand måtte få medhold i, at der foreligger en krænkelse enten i form af endelig dom eller voldgiftsafgørelse, er BC forpligtet til for egen regning enten at 
   • opnå den fortsatte ret til anvendelse af BC-applikationen, eller 
   • bringe krænkelsen til ophør ved at ændre BC-applikationen, eller
   • erstatte BC-applikationen med et andet produkt, som generelt indeholder de samme funktioner som BC-applikationen eller
   • uden varsel ophæve nærværende licensaftale og straks tilbagebetale den licens- samt service hosting afgift, som licenstager, har indbetalt til BC fra tidspunktet for krænkelsens opståen, dog minimum licens- samt service hosting afgift betalt for den aktuelle licensperiode. Ved ophævelse af nærværende licensaftale er licenstager forpligtet til at afinstallere BC-applikationen, herunder men ikke begrænset til opdateringer, ny-udgivelser og nye versioner, og ligeledes tilintetgøre enhver backup og/eller arkiverede kopier af samme. Udover ovennævnte forpligtelser påhviler der ikke BC andre forpligtelser eller ansvar, og licenstager kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end ovennævnte gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder rejse krav om                erstatning, uanset graden af den udviste uagtsomhed. 
 7. AUTORISATION & LOGNING
  • Licenstager accepterer, at BC udfører autorisationskontrol ved login til BC-applikationen. Oplysningerne bruges alene til at kontrollere licenstagers brugsret til BC-applikationen, og i arbejdet med at videreudvikle- og forbedre BC-applikationen. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
 8. INDHOLDET AF OPDATERINGER & HYPPIGHED
  • BC vil bestræbe sig på, efter BC’ egen vurdering, løbende at vedligeholde BC-applikationen, herunder rette fejl og uhensigtsmæssigheder samt ændre og opdatere software og tilhørende databaser og normer.
  • Videreudvikling og ændringer, BC foretager, vil ske med udgangspunkt i standardudgaven af BC-applikationen, og der vil således ikke altid kunne tages hensyn til eventuelle specialtilpasninger og ændringer i BC’ applikation foretaget på licenstagers foranledning. Dette kan være tilfældes uanset, om ændringerne-/specialtilpasningerne er foretaget af BC. 
 9. AFHJÆLPNING AF FEJL & MANGLER
  • BC henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille digitale applikationer, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer.
   Såfremt licenstager skriftligt reklamerer over væsentlige fejl i BC-applikationen, som medfører, at vitale funktioner i BC-applikationen ikke kan anvendes, er BC i en periode på 3 uger efter reklamationen forpligtet til følgende, efter eget valg:
   • uden beregning at levere en opdateret version af BC-applikationen, 
   • inden rimelig tid at rette fejlen uden beregning, forudsat at fejlen kan genskabes hos BC og rettes hos BC, 
   • at returnere den af licenstager betalte licens- samt service hosting afgift for den pågældende adgang for perioden fra tidspunktet for licenstagerens reklamation. 
  • Fejlretning kan bestå i anvisninger og anbefalinger til at omgå fejlen, således at fejlen ikke længere har væsentlig indflydelse på licenstagers brug af BC-applikationen. 
  • BC bestræber sig på også at afhjælpe ikke-væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejlrettelser m.v. vil dog alene blive udgivet i form af fremtidige løbende opdateringer.
  • Brugsretten gives til BC-applikationen, som det er og forefindes ”As-Is” og inkluderer ingen andre former for garantier, indeståelser, afhjælpningsrettigheder eller misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor beskrevne. Licenstager, kan således ikke udover ovennævnte beføjelser rejse krav mod BC på grund af fejl og mangler i BC-applikationen eller som følge af, at BC ikke retter sådanne fejl og mangler eller at BC-applikationens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl. 
 10. ANSVARSBEGRÆNSNING
  • BC kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, f.eks. tab af forventet indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, goodwill, eller skade på licenstagers øvrige data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af BC-applikationen eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved BC-applikationen.
  • BC er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder anden software eller produkter. Desuden er BC ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem BC-applikationen og licenstagers eget udstyr og software-miljø. 
  • BC påtager sig intet ansvar for, at BC-applikationen er kompatibelt med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.
 11. FORCE MAJEURE
  • Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, pandemier, strejker, lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kan forhindre.
 12. OVERDRAGELSE
  • Licenstager, kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. 
  • BC kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, uden licenstagers forudgående accept. 
 13. LICENSTAGERS MISLIGHOLDELSE
  • Misligholder licenstager nærværende licensaftale i forbindelse med anvendelse af BC-applikationen f.eks. krænker BC’ ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende aftale eller overdrage eksemplarer af BC-applikationen til tredjemand, eller misligholder betalings-forpligtelser, er licenstager erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom. BC kan endvidere ophæve licenstagers brugsret, hvorefter licenstager ikke længere er berettiget til at anvende BC-applikationen, og licenstager er i så fald forpligtet til at slette alle eksemplarer og versioner af den pågældende applikation. 
 14. DATABESKYTTELSE
  • BC opbevarer og processerer data på vegne af licenstager.
  • BC benytter en tredjeparts hostingvirksomhed til at opbevare licenstagers data samt gøre BC-applikationen tilgængelig på vegne af BC.
  • Det er alene licenstager og dennes samarbejdspartnere gennem datadeling, som har adgang til data. BC anvender ikke data til andre formål end dem, som er accepteret af licenstager. 
  • BC’ behandling af personoplysninger og anden data skal overholde bestemmelserne i Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning. BC vil foretage alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at personoplysninger ikke distribueres, gøres tilgængelige eller på anden måde i strid med bestemmelserne i Persondataforordningen deles med tredjemand. 
  • Licenstager er forpligtet til at holde brugernavn og adgangskode til BC-applikationen hemmelig fra enhver uautoriseret bruger eller tredjepart.
 15. LOVVALG & VÆRNETING
  • Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår og licenstagers anvendelse af BC-applikationen, skal anlægges ved BC’ hjemting. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret.

da_DKDanish